Ugrás a tartalomra

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS HÍRLEVÉL KÜLDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ  ADATKEZELÉSRŐL

A MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

név: MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
rövid név: MIKOM Nonprofit Kft.
székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.
képviselő: Maros Éva ügyvezető
központi e-mail cím: info@mikom.hu
központi honlap: http://www.minap.hu

Az adatkezelés célja:

A feliratkozók részére hírlevél küldése, azaz reklámot, tájékoztatót tartalmazó elektronikus üzenet küldése az érintett részére az Adatkezelő értékesítési tevékenységéhez kapcsolódó körben.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

KEZELT ADATOK KÖRE:

az érintett neve, e-mail címe

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

Az adatkezelésbe adatfeldolgozó kerül bevonásra:

név: Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
rövid név: Miskolc Holding Zrt.
székhely: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 1-3.
képviselő: Dukai Zoltán vezérigazgató
központi e-mail cím: info@miskolcholding.hu
központi honlap: www.miskolcholding.hu

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A hírlevél szolgáltatás üzemeltetésének végéig. Amennyiben az érintett kéri, az érintett leiratkozási nyilatkozatát – hozzájárulás visszavonása – követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő 3 napon belül törli az Adatkezelő a személyes adatokat.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő hírlevelek útján tájékoztatja a minap.hu hírportálon feliratkozó természetes személyeket különleges tartalmakról, amiket csak a feliratkozók olvashatnak 48 óráig.

A hírlevelet az Adatkezelő kizárólag azokra az e-mail címekre küldi meg rendszeres időközönként, akik feliratkoztak a hírlevél küldési szolgáltatására.

Az adatbázisba az érintett hírlevélre feliratkozó e-mail címe csak az érintett hozzájárulásával kerülhet be.

Tájékoztatjuk, hogy az e-mail címen és nevén kívül semmilyen más személyes adatát ezen célból nem kezeljük.

A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.

Amennyiben vissza kívánja vonni az Adatkezelő részére, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását (azaz le kíván iratkozni a hírlevélről, visszavonja hozzájárulását), úgy a hírlevelet tartalmazó e-mail- ben (elektronikus üzenet) lehetősége van a közvetlen leiratkozásra.

Az Adatkezelő ez esetben, a továbbiakban hírlevelet nem küld. Az Adatkezelő felhívja figyelmét arra a tényre, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik,
  • jogorvoslattal élhet.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

Az Adatkezelési tájékoztató megismertem, elfogadtam, az adatkezeléshez a tájékoztatóban szereplő leírás szerint hozzájárulásomat adom.